Facebook Twitter YouTube
 


Tournaments

List of Tournament Entrants
#206   10/06/2023 WN     Junior   Wellington Junior Belt Tournament 2023

If any aspect of your entry shown here is incorrect, please contact the Organiser:
Morgan Bowler-Parkin at morganfbp@gmail.com
Name order.
Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
1:LydiaBakerKEL9FY
2:HenryBush-KingKELMkF-YwMYYYY
3:MilesBush-KingKELMkF-YwMYYYY
4:HollyCallaghanKHAMkF-RdFYYYY
5:IrisCioffiPHXMk9-YwFYYYY
6:LorenzoCioffiPHX10MYYYY
7:JackCokerSCT8MYYYY
8:OllieCokerSCT8MYYYY
9:SophieCookMIR7FYYYY
10:CarolCouttsNEW7FYY
11:LiamCouttsNEW9MYYY
12:ElliotCurryKHA7MYYY
13:ZacDavyDSW8MYYYY
14:SebastianDefrynGRD8MYYYY
15:EmilyGreeningKHA9FYYYY
16:Skye IshaniHavineshCRGMkF-WhMYYY
17:ZoeyKayePHXMkF-GnFYYYY
18:Johnson HaamiKirkpatrickDSW10MYYY
19:FionaLiKEL7FYY
20:SammyMacdonaldMIR8MYYYY
21:RileyMcfarlaneNEW8MYYYY
22:EverestMoralesCRGMkF-WhMYYYY
23:LeonardoMozzatoKHA9MYYYY
24:ChaceNaylorKAP7MYYYY
25:RebeccaNgGRD7FYY
26:ErikaNormanKHAMkF-RdFYY
27:FinnO''donnellKELMkF-WhMYYYY
28:JackO''donnellKEL10MYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
29:KiwaOglePHX8MY
30:JaniruRathnayakaPMP7MYYY
31:MarissaRefaeNEWMkF-WhFYYY
32:JackReynoldsCRGMkF-WhMYYYY
33:GeorgeSimpsonKEL7MYY
34:FletcherSmithLGC9MYYYY
35:MollySueKHA9FYYY
36:WarrenSueKHA8MYYY
37:LaineyThompsonNEW7FYYY
38:SimonWakemanKEL9MYY
39:ThomasWakemanKEL9MYY
40:SakilaWanigasinghePIL7MYYYY
41:GeorgiaWhitePHXMk9-YwFYYYY
42:HarrisonWhitePHXMk9-YwMYYY
43:LucasWhiteKHA9MY
44:ApaulaWilliamsPILMkF-WhFYYYY
45:Alan-craigWiltonNEW7MYY
46:NakitaWiltonNEW7FYYY
47:RuiXiaoCRG7MY
48:LiamXuanCRG10MYY
49:DanulYatigammanaCRG10MYYY
50:JonnyZatulovskyNWNMkF-WhMYY
51:BenjaminZwartKAP7MYYY


Back
Club order
Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
1:JaniruRathnayakaPMP7MYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
2:ZacDavyDSW8MYYYY
3:Johnson HaamiKirkpatrickDSW10MYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
4:RebeccaNgGRD7FYY
5:SebastianDefrynGRD8MYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
6:KiwaOglePHX8MY
7:LorenzoCioffiPHX10MYYYY
8:GeorgiaWhitePHXMk9-YwFYYYY
9:HarrisonWhitePHXMk9-YwMYYY
10:IrisCioffiPHXMk9-YwFYYYY
11:ZoeyKayePHXMkF-GnFYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
12:JackCokerSCT8MYYYY
13:OllieCokerSCT8MYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
14:RuiXiaoCRG7MY
15:DanulYatigammanaCRG10MYYY
16:LiamXuanCRG10MYY
17:JackReynoldsCRGMkF-WhMYYYY
18:EverestMoralesCRGMkF-WhMYYYY
19:Skye IshaniHavineshCRGMkF-WhMYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
20:ChaceNaylorKAP7MYYYY
21:BenjaminZwartKAP7MYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
22:FionaLiKEL7FYY
23:GeorgeSimpsonKEL7MYY
24:SimonWakemanKEL9MYY
25:ThomasWakemanKEL9MYY
26:LydiaBakerKEL9FY
27:JackO''donnellKEL10MYY
28:MilesBush-KingKELMkF-YwMYYYY
29:HenryBush-KingKELMkF-YwMYYYY
30:FinnO''donnellKELMkF-WhMYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
31:ElliotCurryKHA7MYYY
32:WarrenSueKHA8MYYY
33:EmilyGreeningKHA9FYYYY
34:LucasWhiteKHA9MY
35:LeonardoMozzatoKHA9MYYYY
36:MollySueKHA9FYYY
37:ErikaNormanKHAMkF-RdFYY
38:HollyCallaghanKHAMkF-RdFYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
39:FletcherSmithLGC9MYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
40:SophieCookMIR7FYYYY
41:SammyMacdonaldMIR8MYYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
42:CarolCouttsNEW7FYY
43:NakitaWiltonNEW7FYYY
44:Alan-craigWiltonNEW7MYY
45:LaineyThompsonNEW7FYYY
46:RileyMcfarlaneNEW8MYYYY
47:LiamCouttsNEW9MYYY
48:MarissaRefaeNEWMkF-WhFYYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
49:JonnyZatulovskyNWNMkF-WhMYY


Name Club Rk MF Pats Spar Pwr Spcl
                   .
50:SakilaWanigasinghePIL7MYYYY
51:ApaulaWilliamsPILMkF-WhFYYYY


Back


International Taekwon-Do
Home | How to Join | About Taekwon-Do | Locations | News | Events | Merchandise | Reference
Contact Us  Sponsors  Parents  Kids  Related Sites  Sign In
Terms & Conditions : Privacy : © 1996 - 2010 International Taekwon-Do Foundation of New Zealand. Please do not re-publish material without permission.